เอกสาร

รายงานความก้าวหน้า EA ของกระบวนการบริหารบุคคลและสำนักงาน ขนาด 5.52 MB ดาวน์โหลด   1,149 ครั้ง Download
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเต็ม ขนาด 5.99 MB ดาวน์โหลด   1,021 ครั้ง Download
Three-year plan Digital Government development 2016-2019 ขนาด 13.17 MB ดาวน์โหลด   5,331 ครั้ง Download
Three-year plan Digital Government development 2016-2019 (Booklet Version) ขนาด 3.93 MB ดาวน์โหลด   3,131 ครั้ง Download
Thailand’s 3 Year Digital Government Master Plan (2016 - 2018) ขนาด 872.3 KB ดาวน์โหลด   3,700 ครั้ง Download
Digital Government Presentation Deck (Edited Version) ขนาด 1.59 MB ดาวน์โหลด   993 ครั้ง Download
(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ขนาด 12.84 MB ดาวน์โหลด   3,563 ครั้ง Download
กรอบการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Framework) ขนาด 3.74 MB ดาวน์โหลด   4,271 ครั้ง Download
การติดตามเกี่ยวกับขับเคลื่อนโครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร_DGA ขนาด 1.42 MB ดาวน์โหลด   1,254 ครั้ง Download
แนวทางการลดการขอสำเนาเอกสารราชการเพื่อบริการประชาชน_DGA ขนาด 2.9 MB ดาวน์โหลด   3,044 ครั้ง Download
TDGA - เอกสาร