ข่าวประชาสัมพันธ์
       ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรการจัดการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) รุ่นที่ 2 ของสถาบันพัฒนาบุคลากร ภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA)             ภายใต้การดำเนินงานของ DGA 

  


     

       การฝึกอบรมครั้งนี้เพื่อให้บุคลาการภาครัฐสามารถเป็นผู้นำในการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำความรู้ประสบการณ์ไปปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐได้อย่างถูกต้องรวมทั้งการใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ Data.go.th ประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้ทันที เมื่อวันที่ 21-22 ธันวาคม ที่ผ่านมา                ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ 

 


TDGA จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรการจัดการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) รุ่นที่ 2 | ข่าวประชาสัมพันธ์