ข่าวประชาสัมพันธ์


สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA)
จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรการจัดการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) รุ่นที่ 1
โดยมีนายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมอมารี ประตูน้ำ
โดยมี ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายเดตาโซลูชันส์ภาครัฐ และนายวริทธิ์ อยู่สบาย ผู้เชี่ยวชาญด้านการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ
เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้พร้อมติวเข้ม workshop แนวทางการใช้ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
และการจัดทำข้อมูลเปิดให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล
อย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื่อสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล
และใช้ประโยชน์จากการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐไปสร้างสรรค์นวัตกรรมข้อมูลได้ต่อไป

TDGA จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรการจัดการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) รุ่นที่ 1 | ข่าวประชาสัมพันธ์