สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA ได้จัดหลักสูตรอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

อบรม

หลักสูตรทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานทั่วไป (Other) (เฉพาะข้าราชการและบุคลากรที่มีรายชื่อตามที่ประกาศ และผ่านเงื่อนไขตามที่กำหนด)

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่เป็นกลุ่มผู้ปฏิบัติงานอื่น (Others) ในองค์กรที่มีพัฒนาการด้านดิจิทัลระยะเริ่มแรก (Early) จะเป็นผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ ที่รู้เท่าทันเทคโนโลยี ดิจิทัล และสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม


เอกสารเผยแพร่


Files:
หลักสูตร-Other_early
 09-10-2018
 329.72 KB
 666

หลักสูตรทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานทั่วไป (Other) (เฉพาะข้าราชการและบุคลากรที่มีรายชื่อตามที่ประกาศ และผ่านเงื่อนไขตามที่กำหนด)- หลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติการ